Indian Journal of Biochemistry & Biophysics

 

ISSN : 0301-1208

CODEN : IJBBBQ  

VOLUME 40

NUMBER 6

DECEMBER 2003

 
Annual  Author Index

 

Abadi R H H B

209

Kaur J

180

Sadana R

315

Adinarayana M

27

Kaur J

330

Safari M-R

358

Alam A

31

Kaur P

14

Sancak B

447

Alhomida A S

451

Kaur P

246

Saravanan K

14

Altan N

447

Kaushik S

180

Satoh K

108

Amarapurkar S V

442

Kesari A

439

Savithri B

291

Ambili M

226

Kesavan V

175

Savithri H S

226

Anurag P

278

Khanduja K L

238, 416

Sengupta C

203

Arun R

309

Khar A

291

Shah S

392

Atalay A

136

Khurana S

315

Shankar V

400

 

 

Koca C

447

Sharma D

330

Bakan E

62

Krishnamoorthy G

147

Sharma R K

77

Balasubramanian A S

92

Krishnan P

46

Sharma S

14

Bano B

98

Krishnaswamy S

194

Sharma S

392

Bansal D D

217

Küfrevioğlu Ö İ

62

Sheikh N

358

Bansal M P

246, 260

Kumar A

429

 

 

Basu M K

169

Kumar J

14

Shi C

350

Betzel C

14

Kumar P

377

Shukla S P

362

Beydemir Ş

62

 

 

Siddiqi N J

451

Bhardwaj A

416

Lala S

169

Silig Y

136

Bhushan A

14

Liu Q

350

Singh H

315

Bindu R

5

Loki A L

354

Singh M

108

Boloor K K

300

 

 

Singh R

330

Boopathy R

92

Mahapatra P

122

Singh R C

31

Bukan N

447

Mahato S B

169

Singh S

330

 

 

Mehra R

131

Singh S B

14

Chatterjee I B

309

Mishra M K

429

Singh T P

14

Chattopadhyay D J

309

Mittal A

315

Singh U

260

Chattopadhyay S

22

Mittal B

439

Singh V

31

Chattoraj D K

122

Mohanty P

160

Sohi K K

238

Chauhan S M S

429

Moharir A V

46

Sreeramulu K

274

Chintalwar G J

22

Moulik S P

340

Srikumar K

139

Çiftçi M

62

Mukherjee M

439

Srinivas K A

429

 

 

Mukhopadhyay L

340

Srinivasan A

14

Das K P

122

Münchau S

14

Srivastava A

160

De A U

203

Mwangi D W

217

Srivastava N

423

Devasagayam T P A

300

 

 

Srivastava R M

291

Dhingra S

260

Nag K

114

Strasser R J

160

Dutta P

122

Nagarajan S

46

Subramanian M

22

 

 

Nandel F S

265

Suchitra S

186

Ghosh M K

309

Nandy A K

169

Sudhakaran P R

324, 409

Ghosh N

122

 

 

Sumati

59

Ghosh P K

377

Özçelikay A T

447

Swaraga M S

27

Goswami A P

442

Ozdemir O

136

 

 

Gupta K C

377

 

 

Tutkun F

447

Gupta M N

392

Padhye S B

40

 

 

Gupta R K

59

Panda A K

114

Upadhyay R K

51

Gupta S

340

Pande A H

59

 

 

Gupta T

186

Paramasivam M

14

Vaijayanthi B

377

Hajela K

59

Paranjpe P S

40

Vasanthi G

194

Harbottle R R

114

Petersen N O

114

Vasili A

186

Hume A

114

Pote M S

175

Venkatakrishnan G

400

 

 

Prakash J S S

160

Venkataraman B V

5

Jacob S

324

Prakash V

226

Verma R S

423

Jala V R

226

Pranitha P

409

Viswanathan G

175

Jiang H

350

Premalatha R

139

 

 

Joshi P

186

 

 

Waris B N

98

Juneja M

131

Rajamohan T

278, 354

Weber W

14

 

 

Rajesh R V

92

 

 

Kaler P

180

Ramasarma T

5, 300

Xie Y

350

Kamboj R C

315

Rao A N

226

 

 

Karve M S

40

Rao A V S

5

Yadav S

14

Kashyap A K

362

Raziq A H A

98

Yavuz Ö

447

Katewa S D

252

Reddy S R R

400

Yılmaz H

62

Katyare S S

252

Rezaie M

358

 

 

Kaur H

265

 

 

 

 

 

 

Roy K

203